Referanser

Slider med tilbakemeldinger fra kunder

icon citation

MEDISINSK TEKNIKK & PHARMA
Internasjonalt konsern

Implementeringen av en Digital Agenda krever operativ og metodisk innsats på program- og prosjektnivå (Digital Accelerator: Technology, Agility & Digital Mindset)

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

 • Sikre en effektiv programledelse og styringsgruppe. Forankring med toppledelse og stakeholdere.
 • Etablering (Definisjon/oppbygging/utvikling) av ferdigheter og tenkemåter som er nødvendige for implementeringen av den digitale agendaen i konsernet: Upskilling, Agile Coaching, Agile Metrics, Agile Scaling & Leadership
 • Sørge for høy leveransesikkerhet gjennom egne avstemminger og forankringer med IT-avdelingen: IT Enterprise Architecture Advisory & Governance, Delivery Pipeline optimering standardisering (DevOps), QA, sourcing strategi
 • Intensivering og fordypnig av “A-team”-tilnærming:  Kvalifisert sparring med nøkkelpersoner i hvert enkelt prosjekt.
 • Interimistisk ledelse av prioriterte agile IT-prosjekter (CRM og eBusiness Platforms)

REISELIV, TRANSPORT & LOGISTIKK
Internasjonalt konsern

Digitalisering av reiseoperatørvirksomhet og verdikjeden for turisme krever ny utvikling av den sentraliserte globale plattformen for innkjøp, produksjon, booking og distribusjon.

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

 • Digital Transformasjon & Agile Transition Guidance
 • Restrukturering og nyorientering av digitalt transformasjonsprosjekt etter initiell evaluering av programmet
 • Interimledelse i kritiske roller: Programledelse, PMO/Controlling, Softwareutvikling, QA-ledelse/test management, IT-arkitektur, diverse delprosjektledelse
 • Sikring av planlagte innføringsfaser (Kjerneplattform, videre lokasjoner, fusjonerte foretak)
 • CIO Guidance
 • IT Due Diligence for M&A transaksjoner

OFFENTLIG SEKTOR
Flere virksomheter

Prosjektveiviseren er en felles prosjektmodell for offentlig sektor i Norge. DIFI anbefaler modellen for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Virksomheter ønsker god verktøystøtte til prosjektmodellen samt prosjekt- og -porteføljestyring ved innføring av modellen.

Erfaring DARCBLUE

 • Implementert prosjektstyringsverktøy i Office 365 for flere offentlige og private virksomheter
 • Proof of Concept prosjektporteføljestyring basert på Management of Portfolios(R) fra Axelos.
 • DARCBLUE utviklet et blueprint for verktøystøtte i Office 365: https://youtu.be/hwz0ONMmT4M
 • Opplæring i Microsoft Project og Earned Value metode

MAT OG DRIKKE
Konsern

Internasjonalisering og digitalisering krever (ny) strategisk innretning og transformasjon av IT som funksjon for alle områder som agerer internasjonalt i konsernet.

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

 • Utvikling av ny IT strategi
 • Etablering av IT-Service-Management-prosesser og avregning (ITIL)
 • Design og etablering av Project Portfolio Management og kravstyringsprosesser
 • Etablering av sentralisert IT Enterprise Architecture Management
 • Design om utrulling av en effektiv og sikker prosess for utrulling av IT-funksjoner i nye internasjonale forretningslokasjoner
 • Bemanning av kritiske roller i IT- og innovasjonsprosjekter med Leading Experts

BILINDUSTRI
Globalt konsern

Rådgivning, opplæring og coaching er nødvendig gjennom overgangen til smidige metoder i virksomheten (agile transition). Programledelse, smidig/agile lederroller og teamene i et strategisk IT-program blir støttet.

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

Overgang fra en klassisk IT prosjektorganisasjon til en agil produktorganisasjon:

 • Rådgivning og guidance ved innføring av smidige ledelse- og styringsmetoder.
 • Rådgivning ved integrasjon og samarbeid med fagområder i skalerte smidige rammeverk (Scaled Agile Frameworks)
 • Oppsett av tilkoblingsmuligheter mellom smidig/agil ledelse opp mot linjeorganisasjon
 • Strukturering av en ny smidig produktorganisasjon med opp til 400 personer inkludert ledelsesstruktur og KPIer.
 • Utvalg av egnede smidige metoder og implementering i samarbeid med prioriterte teams
 • Etablering av agile metrikker for kontinuerlig forbedring

RETAIL
Mellomstort handelskonsern

Digitalisering og vekst krever tilpasning av virksomhetsarkitekturen med spesielt henblikk på fornyelse av varehandelssystemene (ERP).

Kundens utgangspunkt

Digitalisering av produksjons- og arbeidsprosesser samt interaksjon med kunder og leverandører. IT blir en sentral tjenesteleverandør og teknologipartner for alle nasjonale og internasjonale lokasjoner.

REISELIV, TRANSPORT & LOGISTIKK
Mellomstor virksomhet

Etableringen av ny digital forretningsmodell krever teknisk og funksjonell design av tilhørende B2C-plattform.

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

 • Utarbeidelse av kravkataloger på basis av definert Digital Strategi
 • Design av funksjonelt konsept (på basis av Customer Journe, Personas, UX, Usability etc.)
 • Design av målbilde for IT-ariktektur (Blueprint)
 • Utarbeidelse av et konsept for produksjon og drift
 • Utarbeidelse av besultningsmatrise og definisjon av funksjonelle og tekniske vurderingskriterier til anbudsprosess for implementasjon
 • Utarbeidelse av en prosjektskisse for videre implementering av de valgte løsningsalternativene
 • Vurdering av «make» vs. «buy»-option
 • Synkronisering av design og gjennomføring med konsernets digitalstrategi og andre prosjekter

INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER
Public Private Partnership

Utvidelsen av et nasjonalt dekkende infrastruktursystem krever tilhørende kvalitetsledelse, kravhåndtering og risikoledelse ved gjennomføring av implementasjonsprogrammet sammen med bevisføring opp mot kontraktsklausuler som dekker programmets omfang.

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

 • Styring av den sentrale kvalitetsprosessen i rammene av et Quality Board
 • Overtakelse av programmets kravhåndteringsprosess
 • Systematisk arbeid med identifisering og håndtering av risiko opp mot definerte Quality Gates
 • Ledelse av bevisførsel av kontraktskonform implementasjon av programomfanget opp mot oppdragsgiveren

RETAIL
Europeisk handelsgruppe

Strategiske oppkjøp i utlandet krever migrering til en ny definert IT virksomhetsarkitektur som dekker hele grupperingen.

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

 • Utarbeidelse av målbilde for IT virksomhetsarkitektur for gruppen
 • Prosjektledelse for migrasjonsprosjektene «Konsolidering av gruppens ERP-prosesser på Microsoft AX plattform» og «Application Migration» (Inkl. koordinering av Nearshore og Offshore utviklingsteam: Singapore, Tyskland, Frankrike og Sveits)
 • Rådgivning for COO ved operasjonalisering av videre IT migrasjonsprosjekter
 • Planmessige ERP-migrasjoner med stikkdag-innføring for alle ERP-prossser i gruppen
 • Planmessig applikasjonskonsolidering / -migrasjon og datarom-konsolidering

FINANS
Retail Bank

Virksomhetsintegrasjon og reguleringer krever optimering av IT prosjekt- og porteføljestyring.

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

 • Identifikasjon og implementasjon av operativt og metodisk effektiviseringspotensial på prosjekt- og porteføljenivå
 • Vurdering (“Deep Dives”) av utvalgte prosjekter i porteføljen med henblikk på verdibidrag og kostnader
 • Utarbeidelse av en Governance- og fremdriftsmodell for banken som sikrer god planlegging, effektiv fremdriftskontroll og ressursbruk.

TRANSPORT & LOGISTIKK
Internasjonalt konsern

Internasjonalisering og digitalisering krever modernisering av eksisterende Digtial Commerce Plattform med hensyn til landoverskridende integrasjoner og multikanal-utvidelser.

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

 • Nøytral vurdering av Project Execution Status med anbefalinger for videre fremdrift
 • Gjennomføring av Turnaround (inkl. restrukturering og replanlegging)
 • Overtakelse av IT-prosjektledelse og Project Management Office (PMO) etter gjennomføring av Turnarounds
 • Etablering av plansikkerhet: belastbare planer, effektiv prosjektledelse
 • Planmessig (etter replanlegging), fasevis utrulling av ny salgsplattform: Internett, salgskontor og automater

HELSE, HELSEFORSIKRING
Europeisk konsern

Nye tilbud og forretningsmodeller for firma- og privatkunder krever kontinuerlig digital produktinnovasjon i dynamiske markedsforhold.

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

 • Avklaring av Project Execution Status med anbefalt handlingsplan for videre fremdrift. Fokus på analyse og vurdering av supplier management
 • Guidance og PMO for Program Management
 • Sikring av planmessig utrulling av nye digitale produktinnovasjoner (Web, Mobile Apps). Effektiv leverandørstyring og programledelse

HELSE, HELSEPLATTFORM
Mellomstor virksomhet

En globalt raskt voksende kundemasse og korte produktinnovasjonssykluser krever optimering av programvare leveranse og vedlikeholdsprosesser.

Oppdragsbeskrivelse DARCBLUE

 • Analyse og vurdering av programvareutviklingsprosess, software delivery performance
 • Utledning og ansvarlig for implementering av optimering og restruktureringstiltak
 • Utarbeidelse av produkt roadmap for innføring av fremtidige produkt releaser
 • Etablering av målrettet prosjektledelse og fremdriftsmodell for smidig utvikling med flere lokasjoner