OUR DIGITAL TECHNOLOGY EXPERTS

DEVOPS BETYR FOR OSS Å OPTIMALISERE DET VERDISKAPENDE SAMSPILLET MELLOM TEKNOLOGI OG MENNESKER

Våre Digital Technology Experts finner nye måter å jobbe på og fobedrer kontinuerlig prosesser, verktøy og teknikker for å levere mest mulig digital forretningsverdi. I tider hvor krav og behov stadig endres kreves fleksibilitet og det er viktig å bygge skystrukturer som er skalerbare, robuste og sikre – det gjør vi.

AI og maskinlæring, Big Data Analytics

Våre eksperter innen digital teknologi hjelper dere med Data Engineering, Data Management og Intelligent Analytics hvor reelle verdier hentes ut.

Data Architect
Data Engineer
Data Scientist

 • Amazon Web Services (AWS) – EMR, Redshift, S3, Lambda, ECS/EKS
 • Cloudwatch, Cloudformat
 • Microsoft Azure – DynamoDB, PowerBI
 • Talend, NiFi, Airflow
 • Elastic Stack – Kibana, ElastiCache, Elastic Search
 • Grafana, Hadoop, Hive, HDFS, MongoDB, Cassandra, Celonsis

Cloud Computing

Våre eksperter innen digital teknologi hjelper dere med DevOps kultur og DevOps teknologi til optimerte og skalerbare skyløsninger.

Cloud Architect
DevOps Engineer

 • Build- and configuration management (Ansible, Ant, Bitbucket, CVS, ClearCase, git, GitLab, Gradle, Maven, Subversion, SourceSafe)
 • Continuous Integration/Continuous Delivery (GitHub Actions, GitLab CI, Git Workflows, Bitbucket Pipelines, Hudson, Jenkins)
 • Container technologies and orchestration (Docker, Kubernetes, EKS, Helm)
 • Cloud-Plattforms (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud)
 • Security (PKCS-Standards, PKI, Kryptografie)
 • Monitoring and analysis (CloudWatch, DataDog, Grafana, Jaeger, Prometheus)

Systemutvikling

Våre eksperter innen digital teknologi, systemutvikling og DevOps støtter dere i innføring og optimalisering av verktøy og prosesser for kontinuerlig utvikling, integrering og distribusjon av programvare.

Developer
CI/CD Experts

 • C++, C, C#, Delphi, DropWizard, DynamoDB, Eclipse RCP/RAP, EJB, Eiffel, Elm
 • Java, Java SE, Java EE, JavaFX, JGraph, JAXB
 • JBoss, JCreator, JMS, JSP, JSF/Facelets, JMS Messaging, jMeter, Junit, JSON
 • Kotlin, Python, Perl, PHP, Pascal, Prolog, Pony, PostgreSQL 
 • Rational Suites, RDS, REST, Redis, Rust, Scala, Selenium, SolR/Lucene, Spring, Spring Boot, Swing
 • Test automatization (Cucumber, Mockito, TestContainers)
 • Unix Bash/Shell, Velocity, Visual Basic
 • Web (Angular, HTML, JavaScript, NextJS, React), Xerces, XML, XSLT, XStream, yFiles